Zasady przetwarzania danych osobowych.


Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ZGiUK Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp.z o.o. z siedzibą w Lubaniu ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do świadczenia  usług i sprzedaży towarów  w ramach naszej działalności.

2. W JAKIM  CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy je w celu:
-    podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
-    realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-    realizacji umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania publicznego zbierania, transportu, zagospodarowania odpadów komunalnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
-    dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-    zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wydziałów Spółki (monitoring wizyjny),
-    administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy  na świadczenie oferowanych usług i towarów, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni, od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na¬stępujące prawa:
-    prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta¬kich danych osobowych.
-    prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobo¬we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
-    prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
-    prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
-    prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
-    prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
-    prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w jeden z niżej wymienionych sposobów:
-    wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań
-    złożyć pismo bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółki ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

5. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWI PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt elektronicznie: dane.osobowe@zgiukluban.pl lub telefonicznie: +48 75 67 11 236.

6. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).


Prawa osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


1.    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
       a)    polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do ZGiUK Sp. z o.o. z pytaniem czy ZGiUK Sp. z o.o. przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),
       b)    oprócz informacji, o których mowa powyżej, może Pan/Pani otrzymać  informację o danych osobowych w powszechnie używanym formacie. Prawo do uzyskania informacji o danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;
2.    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do ZGiUK Sp. z o.o. o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,
3.    prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):
       a)    w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
        b)    art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (ZGiUK Sp. z o.o. nie będzie mogła usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji),
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
       a)    prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
       b)    może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:
              -    kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
              -    sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
              -    ZGiUK Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
             -    wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,
        c)    przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania ZGiUK Sp. z o.o. przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,
5.    prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
       a)    jeżeli ZGiUK Sp. z o.o. zrealizuje Pani/Pana prawo do:
            -    sprostowania nieprawidłowych danych,
            -    uzupełnienia niekompletnych danych,
            -    usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
            -    ograniczenia przetwarzania danych osobowych
        b)    ZGiUK Sp. z o.o. informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
        c)    ZGiUK Sp. z o.o. poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,
6.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
        a)    z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:
-    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,
-    oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
       b)    w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez ZGiUK Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,

7.    prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
       a)    skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych,
       b)    Spółka może odmówić zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powołując się na:
              -    istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
             -    istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8.     prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art34 RODO):
        a)   prawo to jest realizowane z inicjatywy ZGiUK Sp. z o.o. w sytuacji, gdy w ZGiUK Sp. z o.o. doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,
        b)   WUP przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
              -   imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
              -   opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
             -   opis zastosowanych lub proponowanych przez ZGiUK Sp. z o.o. środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
        c) art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy ZGiUK Sp. z o.o. jest zwolniona z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.


Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z art. 15-21 RODO w ZGiUK Sp. z o.o. :

1.    Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ ZGiUK Sp. z o.o. jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.
2.    Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:
       a)    bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie ZGiUK Sp z o. o. w Lubaniu ul. Bankowa 8,
       b)    pocztą tradycyjną na adres siedziby ZGiUK Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań,
       c)    elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres : dane.osobowe@zgiukluban.pl
3.    Zgłoszenie żądania osoby  w zakresie realizacji praw wskazanych w art. 15-21 RODO powinno zawierać:
       a)    dane dotyczące osoby, której żądanie dotyczy :  imię, nazwisko, adres zamieszkania (opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu: telefon, e-mail),
       b)    opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,
       c)    czytelny podpis osoby/pełnomocnika zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,
      d)    dołączona kopia pełnomocnictwa jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,
      e)    informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie.
4.    Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana praw wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
5.    Jeżeli ZGiUK Sp. z o.o będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.Sposób i terminy realizacji Pani/Pana praw na wniosek z art. 15-21 RODO  w ZGiUK Sp. z o.o.
1.    Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO ZGiUK Sp. z o.o.  zobligowana jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
2.    ZGiUK Sp. z o.o.  bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
      a)    ZGiUK Sp. z o.o.  realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem,
      b)    lub ZGiUK Sp. z o.o. informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań podając przyczynę opóźnienia,
      c)    lub ZGiUK Sp. z o.o. odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
            -    o powodach niepodjęcia działań,
            -    o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
            -    o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.